Adatkezelés, adatvédelmi irányelvek

Adatkezelő, -feldolgozó adatai

Neve: Barna Dóra egyéni vállalkozó

Cím: 4030 Debrecen Híd utca 16. 1/8.

Adatkezelő, adatfeldolgozó képviselője: Barna Dóra

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: barnadora@gmail.com

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [„GDPR”]), az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve az adatkezelés jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Kapcsolattartás jogi személyiségű partnerekkel

Szerződéssel rendelkező belföldi vevő, szállító, potenciális vásárlók, cégjegyzésre jogosult illetve kapcsolattartó munkatársaival való kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – A Szervezet jogos érdeke a partnercégek kapcsolattartó munkatársai személyes adatainak kezelése az üzletszerű működéshez szükséges  kapcsolattartás érdekében.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail, telefon,

Adatkezelés tervezett határideje: A  szerződés megszüntetését követő 5. év április első munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.


Felhasználói regisztráció

Az adatkezelő által a weboldalon regisztráló felhasználó természetes vagy jogi személyek és az általuk delegált magánszemélyek.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződést megelőző kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása. Szerződés.

A kezelt adatok köre:

Név:

Telefonszám:

Email cím:


Google Analytics

A weboldal látogatottsági adatait méri, melyben a továbbított adatok az érintettek azonosítására nem alkalmasak. Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – az Adatkezelő  jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása. A kezelt adatok köre: A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.


Google Adwords

Remarketing funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenít meg. Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – A szervezet jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés végét követő 5. év április első munkanapja.


GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség –

A kezelt adatok köre: Név, Adatvédelmi azonosító, Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, Érintetti kérelem eredménye, Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő


Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre: e-mail, név, telefonszám

Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett tevékenységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig


Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.


Érintettek köre

Az adatkezelő által üzemeltett weboldalon regisztráló természetes személyek vagy jogi személyek által delegált természetesen személyek. Továbbá az adatkezelő szerződéses partnerei és azok kapcsolattartói.


Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozó(k) számára nem továbbítja az adatokat.

Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.


Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A regisztráció / szerződés meghiúsulása.


Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő / adatfeldolgozó harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai / adatfeldolgozó kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.


Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.


Az érintettek jogai

Az Érintett az Adatkezelőnél,

  • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti adatainak helyesbítését,
  • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
  • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá ezen tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

  • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és az Adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli.
  • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 30 napon belül elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést– kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – .  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.


Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Adatkezelő, mint adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú jelen tájékoztatás rá, illetve jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.


Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.


Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez nem továbbítja.


Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályok elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

  • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
  • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
  • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
  • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és adatkezelői biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljes körű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.


Jogorvoslat

Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is, az adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el.

Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,

Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, www.naih.hu

 

Debrecen, 2023. október 22.